Provinciale omgevingsverordening Drenthe

Provinciale omgevingsverordening Drenthe, opgesteld door de provinciale staten en van kracht vanaf april 2011.

Betreft milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en woningbouw.